Skip to content

SIA “KOBLENZ DROŠĪBA”

PRIVĀTUMA POLITIKA

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. SIA “KOBLENZ DROŠĪBA” (turpmāk – Pārzinis) darbības mērķis ir apsardzes drošības risinājumi Rīgā, tās apkārtnē un pārējos Latvijas reģionos: Vidzemē (birojs Ādažos); Zemgalē (birojs Jelgavā); Kurzemē (birojs Ventspilī un Liepājā), kā arī kopā ar sadarbības partneriem nodrošināt nepārtrauktus apsardzes pakalpojumus visā Latvijā.
2. Pārziņa privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskai personai, datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas un apstrādes laikā, kā arī, nododot datus kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim.
3. Apstrādājot personas datus, Pārzinis ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
4. Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Pārzinis, un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Pārziņa sociālo tīklu profilos, papīra formātā, e-pastā, telefoniski vai mutiski.
5. Pārzinis nodrošina personas datu aizsardzību un rūpīgu to apstrādi.
6. Privātuma politika piemērojama visiem personas datu apstrādātājiem, kuri veic datu apstrādi Pārziņa vārdā un kuriem Pārzinis nodod personas datus.
7.7. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

7.1. fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), potenciālajiem darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai nodod vai pieņem jebkādu informāciju (turpmāk – klienti);
7.2. pārziņa administratīvo telpu un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
7.3. pārziņa apsargājamo objektu apmeklētājiem, ja attiecībā uz tiem no Pārziņa puses tiek veikta piekļuves kontrole un videonovērošana;
7.4. pārziņa uzturēto tīmekļa vietnes un sociālo tīklu profilu apmeklētājiem.

II. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

8. Personas datu apstrādes pārzinis: SIA “KOBLENZ DROŠĪBA”, reģistrācijas Nr.40003317923, juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 57A-1; Biroja adrese Rīgā, Mūkusalas ielā 25A), elektroniskā adrese: info@koblenzdrosiba.lv; tīmekļa vietnes adrese: https://www.koblenz.lv.
9. Saziņai ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem lūdzam rakstīt uz elektronisko adresi: info@koblenz.lv vai vērsties Pārziņa birojā.

III. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

10. Pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
10.1.pārziņa pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana:

10.1.1. dalība iepirkumu procedūrās;
10.1.2. pakalpojumu un uzņēmumu līgumu sagatavošanas un noslēgšanas process;
10.1.3. pakalpojumu un uzņēmumu līgumu saistību izpilde;
10.1.4. pakalpojumu reklamēšanai, sniegto pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu radīšana un esošo pakalpojumu attīstība;
10.1.5. klientu apkalpošana;
10.1.6. norēķinu administrēšana;
10.1.7. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšana.

11. Normatīvo aktu prasību izpilde, atbilžu sniegšana uz valsts iestāžu pieprasījumiem;
12. Pārziņa vadība, grāmatvedība, iekšējo procesu nodrošināšana;
13. Pārziņa lietvedība un arhivēšana;
14. Pārziņa personāla atlase, nodibināto darba tiesisko attiecību izpilde;
15. Pārziņa saimnieciskās darbības līgumu slēgšana, to izpildes uzraudzība;
16. Pārziņa klientu, apmeklētāju un darbinieku drošības, Pārziņa īpašuma aizsardzības nodrošināšana;
17. Pārziņa tiesību un interešu aizstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, institūcijās, pārstāvība tiesvedības procesos;
18. Pārziņa organizēto darba pasākumu filmēšana, fotografēšana un audio ierakstu veikšana;
19. Parādu atgūšanai un piedziņai.

IV. PĀRZIŅA APSTRĀDĒ ESOŠĀS PERSONU DATU KATEGORIJAS

20. Pārziņa uzdevumu izpildes nolūkā, ievērojot datu subjekta saistības raksturu ar Pārzini, tiek apstrādāti šādi personas dati:

20.1. vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
20.2. darba vieta, amats, nodarbošanās veids.

21. Pārziņa darba tiesisko attiecību un personāla atlases nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati:

21.1. dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un darba pieredzes apraksts;
21.2. personāllietā ietilpstoša informācija, tai skaitā informācija par izglītību un kvalifikāciju, apgādājamiem, attiecināmi dati uz datu subjekta bērna dzimšanas apliecību, kā arī uz miršanas apliecībām, uz laulību apliecību;
21.3. dati par darbinieku veselības pārbaudēm;
21.4. darba drošības uzskaites un nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites dati;
21.5. bankas norēķinu kontu numuri;
21.6. fotoattēli;
21.7. darba staciju auditācijas pierakstu dati;
21.8. darba e-pasta, interneta un telefonu auditācijas pieraksti.

22. Pārziņa klientu, apmeklētāju un darbinieku drošības, Pārziņa īpašuma aizsardzības nodrošināšanas nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati:

22.1. videonovērošanas sistēmas ieraksti;
22.2. signalizācijas iekārtu auditācijas pieraksti ar darbinieku datiem;
22.3. transportlīdzekļa atrašanas vietas un pārvietošanas dati (Globālās pozicionēšanas sistēmas dati).
22.4. 10.punktā minētajos nolūkos tiek apstrādāti arī citi dati, kurus datu subjekts pats paziņo Pārzinim.

V. PERSONAS DATU VĀKŠANAS UN APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATOJUMS

23. Likumiskais pamats – spēkā esošo normatīvo aktu prasību izpilde;
24. Līgumu slēgšana – klientu attiecību vadīšana, nodrošinot līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizācijas nodrošināšana, sadarbība ar klientiem un valsts, pašvaldību
iestādēm un institūcijām un ar to saistīto procesu realizācijas nodrošināšana;
25. Pārziņa leģitīmās intereses – pakalpojumu sniegšana; datu subjektu identifikācija; uzņēmuma vadība, grāmatvedība, lietvedība, arhivēšana, iekšējo procesu nodrošināšana; pārziņa tēla popularizēšana un attīstība, videonovērošana darbinieku, klientu un Pārziņa drošības nolūkos; sūdzību izskatīšana un atbalsta nodrošināšana sakarā ar sniegtajiem
pakalpojumiem; efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšana; parādu administrēšana; klientu maksājumu administrēšana; tiesvedības;
26. Datu subjekta piekrišana – datu subjekts pats devis piekrišanu datu vākšanai un apstrādei.

VI. DATU SUBJEKTA PERSONAS DATU IEGŪŠANAS AVOTI.

27. Pārzinis datu subjekta personas datus iegūst no:

27.1. publiskās datu bāzes;
27.2. datu subjektu iesniegtie dokumenti un informācija;
27.3. citu pārziņu, apstrādātāju un apakšapstrādātāju dati;
27.4. pakalpojumu sniegšanas process;
27.5. pārziņa video un/vai audio iekārtu dati;
27.6. pārziņa datortīkla iekārtu dati;
27.7. globālās pozicionēšanas sistēmas dati;
27.8. pārziņa tīmekļa vietnes https://www.koblenz.lv/lv/ apmeklēšanas vai pārlūkošanas dati.

VII. DATU SUBJEKTU APSTRĀDES PROCESS

28. Datu subjektu apstrādes process notiek:

28.1. identificējot datu subjektu;
28.2. komercdarbības veikšanas laikā;
28.3. slēdzot saimnieciskajai darbībai nepieciešamos līgumus un uzraugot to izpildi;
28.4. atlasot darbiniekus, nodibinot un uzturot darba tiesiskās attiecības;
28.5. pildot normatīvo aktu prasības;
28.6. piedaloties tiesvedības procesos;
28.7. sniedzot informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, institūcijām un amatpersonām un saņemot informāciju no tām.

VIII. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

29. Dati tiek glabāti:

29.1. kamēr nav beidzies normatīvajos aktos noteiktais glabāšanas termiņš;
29.2. kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu un aizsargātu Pārziņa leģitīmas intereses;
29.3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana.

30. Beidzoties kādam no 29.punktā minētajiem termiņiem, visi dati tiek dzēsti vai anonimizēti atbilstoši Pārziņa noteiktajai kārtībai.

IX. DATU SUBJEKTA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

31. Pārzinis aizsargā datu subjekta datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārziņa saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
32. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus apstrādātājus un apakšapstrādātājus, kas Pārziņa vārdā apstrādā datu subjekta datus; Pārzinis izvērtē, vai tiek pielietoti atbilstoši drošības pasākumi, vai datu apstrāde notiek tā, kā Pārzinis to ir deleģējis, vai tā notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu aizsardzības prasībām un standartiem.
33. Apstrādātājiem un apakšapstrādātājiem nav tiesību apstrādāt Pārziņa datus saviem nolūkiem;
34. Pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi subjekta datiem vai to zudumu, ja tie nav Pārziņa kompetencē, piemēram, datu subjekta vainas vai nolaidības dēļ.

X. PERSONAS DATU NODOŠANA

35. Pārzinis neizpauž trešajām personām personas datus, izņemot:

35.1. datu nodošanu nosaka normatīvie akti;
35.2. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju, piemēram, parādu piedziņas veikšanai, auditu un pārbaužu veikšanai u.c. pakalpojumu sniedzējiem;
35.3. saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
35.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa leģitīmās intereses;
35.5. saskaņā ar Pārziņa vai trešās personas leģitīmajām interesēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, piemēram, sistēmas uzturēšanai u.c. pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumus saistībā ar datu apstrādi.

36. Pārzinis izsniegs datus tikai tādā apmērā, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā VDAR un Fizisko personu datu apstrādes likums.
37. Pārzinis nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

XI. DATU SUBJEKTA SĪKDATŅU APSTRĀDE:

38. Pārziņa tīmekļa vietne var izmantot sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas datu subjekta ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā tālrunī), apmeklējot Pārziņa interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi, tādējādi uzlabojot vietnes lietošanas ērtumu;
39. Pārzinis sīkdatnes var izmantot, lai sagatavotu un parādītu vietnes apmeklētājam piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs, kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par interneta vietnes https://www.koblenz.lv lietojamību. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, bet tas samazina vietnes izmantošanas iespējas;
40. ja datu subjekts nevēlās izmantot sīkdatnes, to var izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

XII. PROFILĒŠANAS LOĢIKA

41. Pārzinis nepieņem nekādus automatizētus lēmumus, kā arī neveic personas datu profilēšanu.

XIII. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

42. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem datu subjektam ir šādas tiesības savu personas datu apstrādē:

42.1. piekļuves tiesības – datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pārziņa par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem personas datiem;
42.2. tiesības labot – ja datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga, viņam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis to izlabo;
42.3. dzēšana – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, ja normatīvie akti nosaka šo datu glabāšanu termiņu;
42.4. piekrišanas atsaukšana – Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu.

43. Lai īstenotu 38.punktā minētās tiesības, datu subjekts iesniedz iesniegumu:

43.1. rakstveida formā birojā Mūkusalas ielā 25A, Rīgā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
43.2. elektroniskā pasta veidā uz e-pastu info@koblenzdrosiba.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

44. Pārzinis sniedz atbildi viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Pārzinis var pagarināt atbildes sniegšanas laiku vēl uz diviem mēnešiem, par pagarināšanas iemesliem informējot datu subjektu.
45. Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar Pārzini vai datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu info@koblenzdrosiba.lv vai datu.aizsardziba@koblenzdrosiba.lv.
46. Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

XIII. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

42. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem datu subjektam ir šādas tiesības savu personas datu apstrādē:

42.1. piekļuves tiesības – datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pārziņa par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem personas datiem;
42.2. tiesības labot – ja datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga, viņam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis to izlabo;
42.3. dzēšana – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, ja normatīvie akti nosaka šo datu glabāšanu termiņu;
42.4. piekrišanas atsaukšana – Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu.

43. Lai īstenotu 38.punktā minētās tiesības, datu subjekts iesniedz iesniegumu:

43.1. rakstveida formā birojā Mūkusalas ielā 25A, Rīgā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
43.2. elektroniskā pasta veidā uz e-pastu info@koblenzdrosiba.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

44. Pārzinis sniedz atbildi viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Pārzinis var pagarināt atbildes sniegšanas laiku vēl uz diviem mēnešiem, par pagarināšanas iemesliem informējot datu subjektu.
45. Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar Pārzini vai datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu info@koblenzdrosiba.lv vai datu.aizsardziba@koblenzdrosiba.lv.
46. Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

XIV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

47. Pārziņa tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļavietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nenes atbildību.
48. Ņemot vērā, ka Pārzinis pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveido sniegtos pakalpojumus, tad Pārzinis patur tiesības grozīt vai papildināt šo Privātuma politiku. Gadījumā, ja Privātuma politikā tiks veikti grozījumi, datu subjektiem par to tiks sniegta atbilstoša informācija Pārziņa tīmekļa vietnē https://www.koblenz.lv.