PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS PRETENDENTIEM UN CITIEM PERSONĀLA ATLASĒ IESAISTĪTIEM DATU SUBJEKTIEM

INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDES PĀRZINI UN SAZIŅAI PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM

 

SIA “Koblenz drošība”, reģistrācijas Nr.40003317923, juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 57A-1; Biroja adrese Rīgā, Mūkusalas ielā 25A) , elektroniskā adrese: info@koblenzdrosiba.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.koblenz.lv.

MŪSU VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Šajā paziņojumā sniedzam informāciju par to, kā mēs veicam vakanto amatu kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrādi. Paziņojuma mērķis ir sniegt vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem. Šī ir paziņojuma aktuālā redakcija, mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN JURIDISKAIS PAMATS

Iegūtos Jūsu personas datus mēs apstrādāsim un izmantosim tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem

leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

 1. Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu
  realizēšanai.

  Šī nolūka ietvaros mēs iegūstam, CV (dzīves gājuma apraksts) un tam pievienotos dokumentus no pretendentiem un publiskajiem personāla atlases portāliem, ja pretendents ir publiski izvietojis savu CV šajos portālos; sazināmies ar pretendentu un pretendentu norādītiem atsauksmju sniedzējiem.

  Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo mērķu realizēšanai: pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs), iegūtā izglītība un kvalifikācija, iepriekšējās darba pieredzes apraksts, vēlams norādīt personas, kuras var sniegt atsauksmes par pretendenta profesionālo darbību, kā arī cita informācija, kas var būt nozīmīga vakantā amata pienākumu izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai.

  Lūdzam ņemt vērā, ka pretendenta izvērtēšanas nolūkos mēs neprasām Jūsu personas kodu, informāciju par Jūsu ģimenes stāvokli un citu sensitīvo informāciju, kas nav saistīta ar vakanto amatu un Jūsu profesionālajām prasmēm, līdz ar to šādas informācijas norādīšana Jūsu CV un pieteikuma vēstulē netiek pieprasīta.

  Galvenie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts) – attiecībā uz CV iesniegšanas faktu;

  līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu;

  juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts) –atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam;

 2. Darba līguma noslēgšanai.

  Šī nolūka ietvaros mēs lūgsim Jūs iesniegt datus, kuri nepieciešami iekļaušanai darba līgumā un tā pielikumos, Jūsu identifikācijai, Jūsu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu pārbaudei un noformēsim darba līgumu.

  Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo mērķu realizēšanai: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs un cita kontaktinformācija, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikācijas dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba samaksas apmērs, algas konta numurs; obligātās veselības pārbaudes (pirmreizējās) dati.

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts);

  juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts) – attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamām kvalifikācijas prasībām, kā arī ziņošana par nodarbinātības faktu valsts iestādēm (piem., Valsts ieņēmumu dienestam);

  pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta otrās daļas b punkts) – attiecībā īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi.

 3. Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu ēkas un teritorijas videonovērošanu, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: video ierakstos esošos datus, piekļuves kontroles sistēmās fiksētie dati par telpu apmeklējumu u.c.

  Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts, Ministru kabineta noteikumi Nr.757 “Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” ).

JŪSU PERSONAS DATU IEGŪŠANAS VEIDI

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:

 • no Jūsu iesniegtā pieteikuma un CV uz amata vakanci vai darba vai prakses vietas meklēšanas nolūkā;
 • no publiskajiem personāla atlases portāliem, ja Jūs esat publiski izvietojis savu CV šajos portālos;
 • no pretendenta, kurš ir norādījis Jūsu personas datus atsauksmju saņemšanai par viņu;
 • savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums iesniegumu, atsūtīsiet e-pastu vai zvanīsiet mums;
 • no Jums, ja Jūs sniedzat informāciju vai atsauksmi par pretendentu;
 • no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.
KAS VARĒTU PIEKĻŪT JŪSU PERSONAS DATIEM?

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus saskaņā ar tiesību aktiem un nodrošinām, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav tiesiska pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, var piekļūt:

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas saistīts ar darba pienākumu izpildi, piemēram, grāmatvedis, tiešais vadītājs, personāla vadītāja;
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos.
JŪSU PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS (EEZ)VALSTĪM

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

JŪSU PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA

Jūsu personas datu uzglabāšanas termiņš tiek noteikts atbilstoši personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Piemēram, uz konkrētu vakanto amata vietu iesniegtos CV un citus tam pievienotos dokumentus mēs glabāsim līdz amata atlases noslēgumam, kā arī pēc tā, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka personas lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.

KĀDAS IR JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?
  • Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši (piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa), lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

  • Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

   1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā Mūkusalas ielā 25A, Rīgā, mūsu darba laikā;
   2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@koblenz.lv un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.
  • Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs
attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

PERSONAS DATI AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀS

Jūsu dati netiek izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā.