Paziņojumu biroja apmeklētājiem par videonovērošanu

 

 

SIA “KOBLENZ DROŠĪBA”

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS APMEKLĒTĀJIEM, DARBINIEKIEM UN CITIEM VIDEONOVĒROŠANAS KAMERU UZTVERŠANAS ZONĀ IEKĻUVUŠIEM DATU SUBJEKTIEM

 

 

 • Informācija par pārzini

 

 

SIA “Koblenz drošība”, reģistrācijas Nr.40003317923, juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 57A-1; Biroja adrese Rīgā, Mūkusalas ielā 25A, elektroniskā adrese: info@koblenzdrosiba.lv; tīmekļa vietnes adrese: https://www.koblenz.lv.

 

 • Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

 

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

 

 • Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

 

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu video novērošanas rezultātā un citu drošības pasākumu rezultātā ievākto personas datu apstrādi.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju mūsu teritorijas un telpu apmeklētājiem un citām personām, kas iekļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā, iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem.

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.
Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

 

 • Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

 

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

   1. Mantisko interešu apdraudējuma un dzīvības un veselības apdraudējuma novēršana,
    noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai un atklāšanai, sabiedrības drošības nodrošināšanai un
    citu būtisku leģitīmo interešu nodrošināšana, veicot videonovērošanu.
    Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēkas, telpu un citu īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju izmeklēšanas iestādēm, tiesām un citām valsts iestādēm, izvērtējot nepieciešamību, sniegt informāciju arī trešām personām (piemēram, telpu/teritorijas nomniekiem) to leģitīmo mērķu sasniegšanai (piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai), kā arī izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.
    Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus:
    personas izskats (attēls), personas atrašanas vieta un laiks, personas veiktās darbības video
    kameru uztveršanas zonā un citi dati atbilstoši nepieciešamībai.
    Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
    – Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas
    c punkts) – normatīvie akti nosaka paaugstinātas drošības prasības šādu objektu apsardzei;

   2. Mantisko interešu apdraudējuma, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai un atklāšanai, sabiedrības drošības nodrošināšanai un citu būtisku leģitīmo interešu nodrošināšana.
    – Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas
    6.panta pirmās daļas f punkts);

 

 • Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

 

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem normatīviem aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

   1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu
    izpildei, piemēram, apsardzes darbinieki, IT nodaļas vadītajs.
   2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā
    apjomā, piemēram, datu bāzes tehniskais uzturētājs;
   3. izmeklēšanas iestādes, drošības iestādes un citas valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

 

 • Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

 

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:
IT infrastruktūras, datu bāzes tehniskais uzturētājs.

 

 • Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

 

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

 • Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

 

Videonovērošanas ierakstus mēs glabāsim 3 (trīs) mēnešus, lai nodrošinātu attiecīgu pierādījumu esamību pretenziju vai incidentu fiksēšanas gadījumā, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

 • . Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

 

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā.

Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi). Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības:

   1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā darba dienās no plkst. 9-17;
   2. nosūtot iesniegumu pa pastu pēc adreses: Rīgā, Mūkusalas ielā 25A:
   3. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@koblenzdrosiba.lv, kas ir parakstīts to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

 

 • Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

 

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi).

 

 • Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

 

Jūsu informāciju mēs ievācam, lai nodrošinātu drošību mūsu teritorijā un telpās, aizsargātu Jūsu vitāli svarīgas intereses, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses.

 

 • Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

 

Jūsu personas datus mēs iegūstam no videonovērošanas ierakstiem.

 

 • Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

 

Jūsu dati netiek izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā.