PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA Koblenz drošība

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Privātuma politika sniedz fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu aizsardzību un citām darbībām ar datiem, kas tiek veiktas personas datu apstrādes laikā.

Personas datu apstrādes pārzinis

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Koblenz drošība, reģistrācijas Nr.40003317923, juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 57; Biroja adrese Rīgā, Mūkusalas ielā 25A.
 2. SIA Koblenz drošība kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@koblenzdrosiba.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA Koblenz drošība biroja adresē, var uzdot jautājumus vai iesniegt pieprasījumus par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas ir norādītas sarakstā šī dokumenta pielikumā Nr.1.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  • fiziskajām personām – klientiem, abonentiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA Koblenz drošība jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
  • SIA Koblenz drošība biroja apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 3. SIA Koblenz drošība apsargājamo objektu apmeklētājiem, ja attiecībā uz tiem no SIA Koblenz drošība puses tiek veikta piekļuves kontrole un  videonovērošana;
 4. SIA Koblenz drošība uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.
 5. SIA Koblenz drošība rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar likumdošanu: – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA Koblenz drošība interneta mājaslapā, elektroniskajā pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. SIA Koblenz drošība apstrādā personas datus sekojošos nolūkos:
  • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai: klienta identificēšanai, piedāvājuma sagatavošanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei), pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai, preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai, pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem, klientu apkalpošanai, pieteikumu izskatīšanai un apstrādei, klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai;
  • Biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un uzskaitei, efektivitātes mērīšanai, atskaišu sagatavošanai, klientu aptauju veikšanai;
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm likumdošanā noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. SIA Koblenz drošība apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 2. līguma noslēgšanai un izpildei– lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 3. normatīvo aktu izpildei– lai izpildītu SIA Koblenz drošība saistošos likumdošanas normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 4. saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 5. likumīgās (leģitīmās) interesēs– lai realizētu no SIA Koblenz drošība un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA Koblenz drošība leģitīmās (likumīgās) intereses.
 6. SIA Koblenz drošība likumīgās (leģitīmās) intereses ir: veikt komercdarbību; sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruņiem vai Centrālās apsardzes pults tālruņiem, interneta mājas lapā; veikt darbības Klientu lojalitātes veicināšanai un noturēšanai; izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus; reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem; veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS); uzraudzītu apsardzes un drošības iekārtu darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu; novērst krāpšanu vai citu ļaunprātīgu rīcību; nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt un uzturēt pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

 1. SIA Koblenz drošība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Koblenz drošība saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. SIA Koblenz drošība attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA Koblenz drošība darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas un pakalpojumus;
 3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp SIA Koblenz drošība un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.
 4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un savlaicīgai nodrošināšanai SIA Koblenz drošība var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā SIA Koblenz drošība rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA Koblenz drošība datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA Koblenz drošība ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
 5. SIA Koblenz drošība sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA Koblenz drošība prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar SIA Koblenz drošība un Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA Koblenz drošība uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

 1. SIA Koblenz drošība aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA Koblenz drošība saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. SIA Koblenz drošība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot: ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju; saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjom ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA Koblenz drošība likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās .

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. Ja kādu iemeslu dēļ, ievērojot normatīvo aktu prasības, SIA Koblenz drošība personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji, preču piegādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji, tad SIA Koblenz drošība nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. SIA Koblenz drošība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA Koblenz drošība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā); kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 2. Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA Koblenz drošība piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA Koblenz drošība veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA Koblenz drošība likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA Koblenz drošība pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • rakstveida formā klātienē SIA Koblenz drošība birojā, Rīgā, Mūkusalas ielā 25A, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko par SIA Koblenz drošība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 4. SIA Koblenz drošība atbildi Klientam nosūta rakstiski pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi, vai elektroniski uz klienta norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 5. SIA Koblenz drošība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot rakstiski (iesniegumā vai pakalpojuma līgumā), vai elektroniskā pasta vēstulē.
 2. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šī dokumenta pielikumā Nr.1.
 3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir rakstiski (iesniegumā vai pakalpojuma līgumā), vai elektroniskā pasta vēstulē. , un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Tomēr Klients tiek informēts, ka pilnībā vai daļēji atsakoties no datu apstrādes, tādējādi var tikt ierobežots pakalpojumu saņemšanas apjoms vai pakalpojuma vieds (ciktāl to nosaka pakalpojuma līgums un apsardzes darbību regulējošā likumdošana).
 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

 1. SIA Koblenz drošība veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi.
 2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA Koblenz drošība veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komerciāli paziņojumi

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA Koblenz drošība un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA Koblenz drošība veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
 2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SIA Koblenz drošība var veikt tajā skaitā izmantojot automatizētas zvanīšanas iekārtas.
 3. Klients piekrišanu SIA Koblenz drošība un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot rakstiski (iesniegumā vai pakalpojuma līgumā), vai elektroniskā pasta vēstulē.
 4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem: ir rakstiski (iesniegumā vai pakalpojuma līgumā), vai elektroniskā pasta vēstulē.
 5. SIA Koblenz drošība pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc pieprasījuma saņemšanas.
 6. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA Koblenz drošība var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. SIA Koblenz drošība mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami SIA Koblenz drošība mājaslapā.
 2. SIA Koblenz drošība mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA Koblenz drošība nenes atbildību.

Citi noteikumi

 1. SIA Koblenz drošība ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu SIA Koblenz drošība mājaslapā.
 2. SIA Koblenz drošība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SIA Koblenz drošība mājaslapā.

 

 

 

Pielikums Nr.1. Privātuma politikai

Personas datu definīcijas un datu kategorijas

  Datu kategorija Piemēri
1 Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs
2 Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3 Īpašo kategoriju dati personas ieņemamais amats, laulības vai radniecības stāvoklis
4 Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
5 Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, klienta objekta numurs
6 Interneta mājaslapas lietotāja dati datu lietotāja numurs, veiktās darbības
7 Piegādātāja dati piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs
8 Klienta profilēšanas dati piederība kategorijai, segments, pakalpojuma veids, objekta veids
9 Pakalpojuma dati pakalpojuma veids, pakalpojuma statuss, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, tlaides beigu termiņš
10 Gala iekārtu dati gala iekārtas nosaukums, veids, seriālais numurs, IP adrese,
11 Pakalpojuma līguma dati līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
12 Darījuma dati darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma ierīkošanas informācija
13 Klientu datu bāzes aktivitātes dati aktivitātes numurs, veids, datums, kategorija, īpašnieks
14 Komunikācijas dati ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss
15 Preces pirkuma dati preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, aprīkojums
16 Pakalpojuma pirkuma dati pirkuma informācija – klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma; pakalpojuma sniegšanas adrese
17 Dalītā maksājuma dati dalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks
18 Preces nomas dati nomas maksājuma datums, ikmēneša maksājums, nomas numurs, iekārtas numurs
19 Maksātspējas pārbaudes dati statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
20 Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
21 Pakalpojuma lietošanas dati tehniskās apsardzes pakalpojuma saglabājamie (3) dati, objektu statuss, notikumi, notikumu laiks, lietotājs, komentāri par lietotāja vai izpildītāja darbībām
22 Bojājumu dati bojājuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
23 Iebildumu dati iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
24 Klientu aptauju dati aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
25 interneta lapās veiktās darbības IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks
26 Fotogrāfijas un attēli fotogrāfijas ar klientu objektiem, iekārtām, foto uzņemšanas datums
27 Video dati videonovērošanas ieraksti objektos un birojā, ierakstīšanas datums
28 Sarunu ierakstu dati klientu apkalpošanas un centrālās apsardzes pults tālruņu sarunu ieraksti, datums un laiks
29 Pieejas dati sistēmām klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
30 Atrašanās vietas dati Objektu atrašanās vietas adrese, GPS (satelītnavigācijas) koordinātes